För 40 år sedan hade utvecklingen kunnat stoppas men trots att våra makthavare hade alla fakta på bordet valde man fel väg

Ibland glömmer man att Socialdemokraterna en gång i tiden stod för en ansvarsfull migrationspolitik, men att man ska behöva blicka tillbaka 40 år för att finna lite sunt förnuft är tragiskt och det får en att undra vilket virus som senare kom att drabba partiet. I riksdagsmotionen 1979/80:1030, författad av bland annat Olof Palme och Ingvar Carlsson, lobbade man för en reglerad invandring eftersom man redan då såg vad konsekvenserna annars skulle bli. Det finns även flera intressanta punkter att knyta an till dagens förkastliga migrationspolitik med ett katastrofal integrationsarbete.

Till exempel nedanstående, där man slår fast att en invandring utanför samhällets kontroll främst kommer att drabba invandrarna själva.

”Under efterkrigstiden har Sverige utvecklats till ett invandringsland. I dag finns i Sverige omkring en miljon innevånare som antingen själva invandrat hit eller som är barn till personer som invandrat. Om något decennium
kommer ca en tredjedel av Sveriges befolkning att tillhöra denna grupp Denna utveckling ställer stora krav på uppmärksamhet och handlingsvilja från statsmakternas sida. Fastlagda riktlinjer för invandringen måste följas upp med konsekvens och målmedvetenhet samtidigt som politiken för de invandrades anpassning till det svenska samhället fortlöpande måste utvecklas och effektiviseras. Tyvärr finns anledning att rikta kritik mot de borgerliga regeringarnas handhavande av invandrarpolitiken utifrån båda dessa utgångspunkter. Det är alltfort socialdemokraternas bestämda uppfattning att invandringen måste anpassas till samhällets möjligheter att ge invandrare arbete, bostad och social omvårdnad på samma villkor som den övriga befolkningen. Detta förutsätter en planerad invandringspolitik. En invandring utanför samhällets kontroll drabbar ytterst invandrarna själva. Jämlikhet mellan invandrare och svenskar förutsätter, som vi tidigare framhållit, att invandringen anpassas till samhällets möjligheter att ge invandrarna arbete och social trygghet. En invandring som helt styrs av marknadskrafterna skulle vara till skada för löntagarna såväl i Sverige som i utvandringsländerna.”

Häromdagen skrev jag om hur polisen ökat sin närvaro i problemområdet Södertälje eftersom den organiserade kriminaliteten återigen växer okontrollerat. Denna problematik var man dock medveten om redan i slutet av 1970-talet och skrattretande nog har man ännu inte fått bukt med problemen, vilket så klart har att göra med att man i flera decennier fortsatt ta in stora människohorder och satt dem i utanförskapsområden. Se utdrag ur motionen nedan.

”Vid 1970-talets mitt ökade invandringen av assyrier/syrianer snabbt. De invandrade levde tidigare på grund av religiösa motsättningar under svåra förhållanden. Den socialdemokratiska regeringen beslöt därför av humanitära
skäl att de flesta av de assyrier/syrianer som fanns i Sverige skulle få stanna. Samtidigt genomfördes åtgärder för att begränsa fortsatt invandring. Koncentrationen av assyrier till Södertälje innebar stora svårigheter i fråga
om arbete, skolgång, social omvårdnad m. m. Därför genomfördes åtgärder för att sprida assyriernas bosättning till andra kommuner. Den okontrollerade invandringen har emellertid inte kunnat stoppas och koncentrationen av assyrier/syrianer till en kommun består. Även personer
som tidigare flyttat till andra kommuner har återvänt till Södertälje.”

Allt var dock inte perfekt, här lade man nämligen grunden till dagens integrationsproblem genom att ge invandrarna frihet att utveckla sitt kulturella arv samt ge stöd åt hemspråksundervisning från fyra års ålder.

”Valfrihet för invandrarna och rätten för etniska minoriteter att fritt utveckla sitt språkliga och kulturella arv svarar mot grundläggande socialdemokratiska krav på självbestämmande och demokrati. Därför skall samhället stödja invandrarnas och minoriteternas strävanden till egen kulturell och etnisk identitet. Samverkan människor emellan måste stärkas för att motverka fördomar och kulturell isolering mellan olika grupper i samhället och för att främja solidariteten över nations- och språkgränserna. Därmed kan arbetet för internationalism och samhörighet mellan folken förankras i vardagen och i
det svenska samhällsarbetet. 1975 års invandrarpolitiska beslut innebar en klarare inriktning på att ge invandrarbarnen möjligheter att vidmakthålla och befästa kunskaperna i hemspråket. Detta är en nödvändig förutsättning för hela deras känslomässiga och intellektuella utveckling.”

Sedan kom det förkastliga experimentet som skapat så mycket misär i Sverige – de segregerade områdena och med facit i hand nöjde de sig inte bara med två kommuner.

”Mot denna bakgrund finner socialdemokraterna det angeläget att ytterligare bidrag nu lämnas till breddad kommunal verksamhet. Verksamheten bör få försökskaraktär och bedrivas i två kommuner med mera betydande
andel invandrare av den totala befolkningen. En av kommunerna bör ingå i ett storstadsområde. Med tanke på de särskilda kostnader som är förenade med pilotprogram av
det slag som kommer att förordas är det motiverat med särskilt finansiellt stöd från staten. Riksintresset för försöken och därmed skälen för särskilt finansiellt stöd från staten understryks av förhållandet att kunskaper och erfarenheter från verksamheten kan tillgodoföras alla landets kommuner.”

Vidare återkommer ordet ”försök” flera gånger och det handlar om såväl svenskundervisning som att invandrare ska ges psykiatrisk vård i landstingen på statens bekostnad.

Tyvärr vet vi hur allt slutade och här sitter vi idag med en omöjlig situation som antagligen inte kommer att kunna lösas oavsett om det är de röda eller blå som styr. Tänk om man hade infört reglerad invandring 1980 och hållit fast vid det, tänk om riksdagen röstat ned det galna experimentet som slutade med att vi nu är ett av de mest segregerade länderna i Europa och tänk om Miljöpartiet samt Centerpartiet aldrig hade fått en maktposition – då hade vi haft en helt annan situation idag.

Men ”tänk om…” är bara en floskel och inget kan inte göras ogjort. Det är våra barn som kommer att få betala det högsta priset i slutändan medan vi måste stå till svars för hur vi kunde låta det ske genom att om och om igen rösta fram oansvariga politiker samt tysta se på när de raserade landet!

#onlyinsweden

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/om-invandrarpolitiken_G3021030

17 reaktioner till “För 40 år sedan hade utvecklingen kunnat stoppas men trots att våra makthavare hade alla fakta på bordet valde man fel väg

 1. Ett tecken på hur fruktansvärt inkompetenta och skrämmande politiker vi har här i landet, de var längesedan de såg till Sveriges bästa närmare till hands ligger att politikerna såg Sverige som ett försöksdjur, de hade fakta, de visste utgången men de visste inte vad facit skulle bli i samhället. Detta experiment de har gjort på samhället borde vara straffbart, eftersom de gjorde de med berått mod, avsiktligt och med en kallblodighet offrade de Sverige och framtiden för vårt samhälle.
  Jenny du har helt rätt ”Det är våra barn som kommer att få betala det högsta priset i slutändan medan vi måste stå till svars för hur vi kunde låta det ske genom att om och om igen rösta fram oansvariga politiker samt tysta se på när de raserade landet!”

  Gillad av 4 personer

 2. Skarp artikel Jenny! Verkligen! Vi får se vad som Löfven kommer med nu, han meddelade lite hemlighetsfullt igår att han ska återkomma med nya besked och att det blir andra tider nu efter Corona. Kanske fimpar han MP? Fast fan tror det. Vi får se.

  Återigen, våra politiker är visserligen inkompetenta på en mängd områden, men de är helt medvetna om konsekvenserna av invandringen. Jag kan möjligen sträcka mig så långt att jag går med på att S underskattade konsekvenserna av att importera en främmande religion. Själva synsättet som många debattörer har när man talar om politikerna och det de gör utgår ifrån att de inte förstår eller förstod vad de ställde till med kring importen, att det var ett misstag, att de var okunniga, att de ska komma till sans igen och inse osv osv. Inget kan var mer felaktigt, allt som skett har skett med vett och vilja och med många avsikter och många uppnådda mål. Vad gäller inkompetens finns den inom S, tveklöst, de är lågutbildade generellt för att vara i toppen och leda ett land. Inom hela S-rörelsen är utbildningen låg, självgodheten enorm och viljan till förnyelse obefintlig. Däremot finns en god portion taktik och slughet förvärvad vid många förhandlingar med arbetsgivare. Oförmågan att forma en ny färdväg för sig själva som rörelse, ett idéprogram som skulle ge riktning för deras politiska handlande är en del av orsaken till att Sverige blivit det vi ser idag.

  Så detta att det råder totalförbud i det officiella Sverige sedan decennier att öppet diskutera invandringens riktiga konsekvenser, det totalförbudet beror inte på inkompetens. Det totalförbudet beror på annat, andra krafter som tom får alla i regeringen ingående partierna att iaktta självcensur som villkor för att just ingå i regeringen. All media, inte minst Sveriges Radio, televisionen och husorganet DN är hjälpmedlen som gjort det möjligt att tysta ner och döda alla frågor som rör konsekvenser av importen. Vad är det för krafter som kan göra så med Sverige? Samma krafter har tillhandahållit en taktik för att tysta svenska folket och få det att iaktta självcensur. Annars hade väl gatorna varit fulla för många år sedan med vita svenskar som demonstrerade mot att landet trasas sönder liksom demokratin och att landet bitvis lämnas över till utlänningarna.
  I Södertälje har enligt officiella siffror 55 % av befolkningen utländsk härkomst. Där styr och bestämmer bland flera grupper mest syrianerna på alla nivåer i samhället. Södertälje är ”deras”.
  Men inkompetens ifråga om att se konsekvenser av importen är det inte. Det är totalförbud att säga något offentligt.

  Gillad av 3 personer

  1. Jo. Fulmedia har försökt döda kritiska frågor och allt som rör konsekvensanalys. Ändå har inte folket helt bojkottat fulmedia än, men det är faktiskt detta som är medborgarnas ansvar. En media som vilseleder, ljuger och bedrar dygnet runt har man ett medborgaransvar att högljutt kritisera och bojkotta, samt peka på alternativen som har kommentarsfält och som man föredrar!

   Vad är det för krafter som styr Sverige? Storföretag, mediemoguler, politikeradel och bankmaffia som bl.a. möts på Bilderberggruppen, skulle jag vilja påstå. Det är min egen och din egen kraft i samverkan som kan förändra detta tillsammans med en majoritet av folket som vi måste få med oss.

   Den splittrande kommentaren om vita svenskar och utlänningarna är f.ö. exakt vad konfliktskaparna vill se. Då förloras fokuset på de som ligger bakom både krig, massmigration, segregering arbetslöshet och ökad kriminalitet. Var en patriot istället! Inse att vi inte kan göra det bästa för Sverige utan våra sekulariserade nya svenska medborgare!

   Gillad av 1 person

 3. Oj så bra skrivet. Jag minns att det skrevs då och då om luciabeslutet på ”olämpliga sidor”. Det fanns en tid då det var lämpligt att tycka att S hade en mycket bra politik, men nu verkar dom ha blivit kapade eller förändrade till något mindre bra.

  Gillad av 2 personer

 4. Om man blundar och verkligen tänker till kring vad det är som sägs med alla ord om de som importerats till Sverige – och sedan öppnar ögonen och tittar på vad som utspelar sig framför mig, hur får det att ”gå ihop”?

  Ta bara ordet ”utsatt område”. De områden som avses är områden där det bor människor som fått förmånen att få komma till vårt land. Dessa människor har fått bostad, de får gratis hyra, de får bidrag till det dagliga livet, de får tillgång till vårt välfärdssystem med alla de förmåner som följer med, inte bara pengar utan tandvård, sjukvård, skola för barnen osv osv. På vilket sätt gör detta bemötande från Sverige och svenskarna att området och de som bor där ska kallas ett ”utsatta område”???? Vem är det som utsätter området för något? Är det vi som skriver här hos Jenny? Är det svenskar som attackerar området med våld som är de som utsätter både området och de som bor där? Är det den svenska undersköterskan som arbetar och betalar skatt, en skatt som delvis går till de som bor i de utsatta områdena. Är det hon som utsätter området för något?? Självklart inte. Men varför kallas området då ”utsatt”?

  De som bor där har inte ens sagt ”tack för att ni tar emot oss, tack för att vi får bo i ert land, tack för att ni ger oss pengar”. De säger heller inte ”nu när ni har tagit emot oss så generöst, vad kan vi göra för er och för Sverige för att betala tillbaka”? Har ni hört något sådant från t ex deras organisationer? Från moskéerna? I butikerna när vi står i kö för att betala? Har de ansträngt sig för att lära sig svenska fortast möjligt för att kunna vara en del av vårt samhälle???
  Tänk om regeringen vid införseln tydligt sade till samtliga att ”nu när ni får bo gratis här och era barn kan forma sin framtid så är det så att ni har skyldigheter också. Ni måste nu från första stund…..” sedan borde följa en uppräkning av sådant som alla svenskar är ådagalagda att göra. Det är väl helt horribelt att regeringen inte uttalar ett enda krav? Vad ännu värre är, det finns inte en enda sanktion uttalad om de t ex bryter mot lagen, mot ”kontraktet” som svenskarna måste följa. Osv osv.

  Så, om man blundar och tänker på ett ”utsatt område”, då ser de flesta av oss för sin inre syn se ett sönderbombat område, ett område som beskjuts, som är satt i blockad, där invånarna måste ha speciella passersedlar för att få röra sig fritt, ett område där människor svälter, barnen inte får gå i skola, taggtråd, summariska arresteringar, bortförande av människor nattetid, bepansrade militärfordon som patrullerar…….det är för mig i varje fall bilden som kommer upp när jag blundar och tänker på ”utsatt område”.
  När man sedan öppnar ögonen här i Sverige och tittar sig omkring…..visst är det totalt horribelt? Utsatta områden???

  Orden har makt, de styr tanken. Någon hittade tidigt på att svenska folket skulle kallas rasister för att tysta mun på oss när importen tog fart. Någon håller grytan kokande genom att benämna dessa människor som ”utsatta”. Det är ju fullständigt barockt! Jag vägrar i varje fall att se invandrare som mindre vetande och mindre kapabla att både ta ansvar, följa vårt lands lagar och regler, försörja sig själv osv osv. Samt att visa normal respekt och tacksamhet mot det land som tagit emot dem. Men den synen har inte alla de partier som så aktivt fortsätter att föra in alla dessa människor.

  För varje sådant ord, för varje sådan fras (typ ”alla människors lika värde”) borde vi prestera ett ”mot-ord” som bättre speglar vad det handlar om. ”Utsatt område” för mig är sedan flera år ”våldsbenäget område” som sedan blivit ”våldsbejakande område”. Det är ju vad det är. Genom att kontra med ett ord som bättre beskriver verkligheten så nyktrar man till i skallen och blir inte lika lätt duperad.

  När man väl förstått att genomskåda alla konstiga saker makten säger till oss kring importen, då kommer nästa fråga, VARFÖR fortsätter införseln?? Varför? Varför tycks alla partier i praktiken följa det som verkar vara en naturlag, ”import av lågutbildade människor och mest yngre män är ett absolut måste”. Samt äldre släktingar, sjuka, handikappade i en aldrig sinande ström. Varför?
  Varför är det inte någon som ber MP hålla truten till att börja med? Finns det inga journalister som vågar något längre nästan?

  Gillad av 3 personer

  1. Realist. Många kloka ord, det tål att tänkas på. Utsatta områden är väl ett försök till förskönande omskrivning av no go zon, typ utmaning i stället för problem.
   Men om jag tolkar dig hyfsat rätt så skulle det vara lämpligare att kalla dem för privilegierade områden.

   Gilla

   1. En vit kille på vit cykel stod vid sidan där och filmade lite när mobben sparkade på polisbilen. Några mörka misshandlade honom och skadade hans ögon. Kanske var det någon som gått på misshandelskurs hos AFA. De lär ut att skada människor genom att trycka in deras ögon.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s