Beslutet att ersätta kärnkraft med vindkraft kostar stora summor och medför betydande negativa konsekvenser för miljön

Intressant debattinlägg om kärnkraften vs vindkraften i SvD.


Att elkostnaderna i Sverige ökat kraftigt de senaste åren på grund av skatter och ökade nätkostnader borde vara en väckarklocka för de flesta. Att Sverige gått från att ha bland världens lägsta totala elkostnader till att nu snabbt närma sig Europatoppen är verkligen inget att stoltsera med.


Slutsatsen är att ju mer vindkraft som byggs, desto sämre blir dess ekonomi och desto större blir de negativa miljökonsekvenserna. Kärnkraften däremot kan leverera och stabilisera elnätet.


Skribenterna konstaterar att för att ersätta kärnkraft med vindkraft energimässigt krävs tre gånger så hög installerad effekt, ett nytt elsystem samt ny balanskraft och/eller lagring, vilket kostar stora summor och medför betydande negativa miljökonsekvenser.


Ändå gör Sverige precis det i klimatet och miljöns namn – obegripligt! Låt oss hoppas på att nästa regeringsskifte medför att kärnkraften återkommer för nuvarande strategi är inte genomtänkt från våra styrandes sida.


————————————
”Sverige har under lång tid haft ett väl genomtänkt, väl fungerande och kostnadseffektivt elsystem, som levererat säker el med små miljökonsekvenser baserat på vatten- och kärnkraft.


Energiöverenskommelsen stakar ut en ny väg för det svenska elsystemet utan konsekvensanalys. Det saknas behovsanalys beträffande effekt och energi med fördelning i tid och rum. Det saknas även funktionskrav avseende stabilitet, elkvalitet, leveranssäkerhet et cetera samt specificerade miljökrav och jämförelser av alternativa systemlösningar och systemkostnader.


Omställningen motiveras med luddiga formuleringar som att sol och vind ger el som är ”miljövänlig”, ”hållbar”, ”förnybar”, ”utsläppsfri” och ”fossilfri”. Begreppen är odefinierade och säger ingenting om miljöegenskaperna för sol och vind.


Livscykelanalyser över miljö och ekonomi visar tvärtom att i förhållande till kärnkraft ger vindkraft ökade koldioxidutsläpp, kraftigt ökad användning av icke-förnybara resurser, negativa lokala miljökonsekvenser samt avsevärt ökade totala elkostnader (sannolikt mer än fördubblade). Men beräknade värden ger troligen en underskattning eftersom vindkraftverkens verkliga livslängd visat sig vara betydligt kortare än kalkylvärdena 20–25 år. En stor studie redovisar en medellivslängd av 15 år för landbaserade och 12 år för havsbaserade verk. Till detta kommer stora miljökonsekvenser för den stora ombyggnad av hela elsystemet som storsatsningen på vindkraft kräver. Dessutom ökar miljöbelastningen per kilowattimme för existerande kärn- och vattenkraft eftersom dessa ”tvingas” dra ner på produktionen när det blåser mycket.


Ett elsystem baserat på en stor andel sol- och vindkraft är inte långsiktigt hållbart om man ser till hur mycket el som produceras under ett kraftverks livstid och den energi som åtgår för dess tillverkning och avveckling. Förhållandet mellan dessa energimängder kallas EROI (energy return on investment; all energi omräknad till el). För ett samhälle av svensk modell anses kravet vara att EROI är minst 7, det vill säga kraftverket skall under sin livstid generera sju gånger mer el än vad som gick åt för dess tillverkning och avveckling. Solel ger ett värde på systemnivå på endast 1,6, vindkraft ligger kring 4 medan kärnkraft ligger runt 75. I Sverige kan värdet för vindkraft försämras ytterligare eftersom merparten av utbyggnaden sker i Norrland, där behov saknas. Detta kräver stora investeringar i nya kraftledningar och stabiliseringssystem. Den långa transportsträckan till elbehoven i söder medför förluster och negativa miljökonsekvenser.


Vindkraft är en areell näring och vindindustrierna kräver stora ytor även för vägar och kraftledningsgator och de får en mycket stor inverkan på den lokala miljön (se bild ovan). De dominerar landskapsbilden och påverkar livsmiljön för människor, fåglar och djur negativt. Bullerstörningar sprider sig över stora ytor; infraljud kan mätas på flera mils avstånd (de tillämpade riktlinjerna saknar relevans för vindkraftsbuller). Över hela landet protesterar människor mot utbyggnaden och många upplever att rättsystemet satts ur spel för att underlätta för vindkraften.
Kärnkraften avvecklas inte av miljömässiga eller ekonomiska skäl. Politikerna har agerat för att göra kärnkraften olönsam genom straffskatter, förbud mot utnyttjande av spillvärmen, strypta forskningsmedel, planeringsförbud et cetera. Samtidigt har sol och vind fått stora subventioner (till exempel i form av elcertifikat), forsknings- och demonstrationsmedel och en massiv marknadsföring med offentliga medel. Den svenska kärnkraften, drygt 60 terawattimmar, byggdes på cirka tio år och den har varit extremt lönsam för staten och det svenska samhället. Notabelt är att värdet av anläggningar med lång livslängd, till exempel kärnkraft, kraftigt undervärderas med traditionella ekonomiska metoder.


Det hävdas ofta att vindkraftsutbyggnaden sänker elpriset och det är en naturlig följd av att mata in subventionerad el på en övermättad marknad. Däremot sjunker inte elanvändarnas kostnader; tvärtom har elkostnaderna i Sverige ökat kraftigt under senare år. Mycket på grund av skatter men till en betydande del på grund av certifikat och ökade nätkostnader (som vindkraften inte betalar för). Sverige har gått från att ha bland världens lägsta totala elkostnader till att nu snabbt närma sig Europatoppen. Vindkraftsländerna Danmark och Tyskland har Europas i särklass högsta elkostnader och mycket stora koldioxidutsläpp från sin elproduktion (kärnkraftslandet Frankrike har elkostnader som är mindre än hälften av Tysklands och en bråkdel av Tysklands koldioxidutsläpp). Ju mer vindkraft som byggs desto sämre blir dess ekonomi och desto större blir de negativa miljökonsekvenserna!


Kärnkraften har en helt annan funktionalitet än sol- och vindkraft. Den kan leverera effekt och energi på rätt plats och i rätt tid samt producera och konsumera reaktiv effekt och bidra till stabilisering av elnätet. Inget av detta klarar vindkraften! För att ersätta kärnkraft med vindkraft energimässigt krävs tre gånger så hög installerad effekt, ett nytt elsystem samt ny balanskraft och/eller lagring. Allt detta kostar stora summor och det medför betydande negativa miljökonsekvenser.


Per Fahlén, professor emeritus energi och miljö, Chalmers tekniska högskola, ledamot i IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien)

Enno Abel, professor emeritus installationsteknik, Chalmers tekniska högskola, ledamot i IVA

Claes Bankvall, före detta vd SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, ledamot i IVA

Harry Frank, före detta forskningschef ABB Corporate Research, ledamot i IVA och KVA

Tomas Hallén, före detta teknisk direktör Akademiska Hus AB, civilingenjör, teknologie doktor hc, ledamot i IVA

Åke Wikström, före detta vice vd, Iggesunds Bruk och Kamyr AB, ledamot i IVA”


https://www.svd.se/kostsamt-misstag-att-avveckla-karnkraften/i/senaste

11 reaktioner till “Beslutet att ersätta kärnkraft med vindkraft kostar stora summor och medför betydande negativa konsekvenser för miljön

 1. Servett kalky
  Kärnkraft 1 000MWkostnad 50miljarder
  Vindkraft för 50miljarder ger 1 000verk med 3MW installerat dvs 3 000MW

  Altså kostar vind mer… ???
  Ja efterson verkningsgraden för vind är 30% får man plötsligen 1 000 MW vind för 50miljarder
  Alltså kostar vind mer ?????
  Sedan är livslängden för kärnkraft 3gånger livslängden för vind
  dvs vi får 1 000 MW kärnkraft för 50miljarder
  eller
  333MW vind HÄPP!!!!

  Gilla

 2. Såg en artikel om hur man i usa tar hand om vingarna från vindkraftverk, man grävde enorma gropar, slängde ner grejerna och skyfflade över. Kanske blir det olja igen (och div gifter) som kan återvinnas om nån miljon år?

  Gillad av 1 person

 3. För massor med decennier sedan samtalade jag med en svensk ingenjör under en tågresa. Han hade arbetat på Ågestaverket där avsikten var att framställa plutonium till svenska kärnvapen. Ågestaverket blev sedan Sveriges första kärnkraftverk, man levererade varmvatten bla. Mannen hade också arbetat och forskat på Studsvik där man forskade kring kärnkraft. Jag minns tydligt det han sade, ”om vi hade fått fortsätta hade vi haft en väl fungerande liten kärnreaktor, vi hade kunnat sälja dessa till hela världen”. Forskningen stoppades med motiveringen att kärnvapen inte skulle spridas. Så mycket felaktigt har skrivits om kärnkraft och ”sol, vind och vatten”, så mycket konstigt, direkt lögnaktigt osv osv. Man kan lätt se hur staten tillåtit andra och själv mjölkat redan hårt beskattade medborgare på ytterligare pengar för att få el och värme – samtidigt som staten sålt ut våra bolag och samtidigt som staten försummat att säkra infrastrukturen för elleveranser. Nu betalar vi för elhandeln och för ledningarna i sig själva förutom för elen. Dessutom betalar vi överpris för elen, man lurade oss när vi skulle folkomrösta om kärnkraften, det fanns plötsligt inte bara ett ja eller nej, det fanns 3 linjer att rösta på. Folk blev förvirrade. Jag har fortfarande kvar mycket fysiskt material från den tiden, pins, flaggor, pamfletter, tidningsartiklar med propaganda. Artiklarna framstår som groteskt överdrivna åt båda hållen idag. Naturligtvis ska en stat inte avveckla något som fungerar innan alternativ har tagits fram. MP:s hela politik har varit populistisk och skadat Sverige när de lyckats driva igenom allt möjligt utan att det finns fungerande alternativ. Folk på den så kallade landsbygden runtom i Sverige måste faktiskt åka bil när alternativ saknas. De importerade människor som vi inte har ett dugg gemensamt med, människor som skadat Sverige oåterkalleligt och där det inte fanns minsta förberedelse för hur man skulle hantera skiten. Därför avskyr jag dem, denna närmast religiösa väckelse grundat på primitiv cynism när det gällde att få makt och få gehör för personliga preferenser. Avskyvärt! (och så får vi en kulturminister som tror att kultur är lika med Mello och en kulturminister med en huvudbonad som ska locka invandrarkvinnor att känna igen sig. Sitter säkert mycket coronavirus i den huvudbonaden. Hon borde haft en mössa etc från en folkdräkt från Sverige om det nu var så att hennes normala hår inte dög. Men hon ville väl behaga invandrarmännen genom att dölja sitt hår kanske?)

  Gillad av 3 personer

  1. När började det svenska folkets slaveri under invandrade härskare?

   Gustav Wasa var genuint elak mot svenskarna. Visserligen räknas han som svensk men lojal och medkännande mot undersåtarna var han inte. Han hyrde in utländska legoknektar som slaktade svenskar som protesterade mot höga skatter som tvingade folket att leva på svältgränsen. GW skuldsatte svenskarna hos bankirer i Lübeck.

   Gustav III insåg att svenskarna var utnyttjade till max och höll på att gå under. Han ville förbättra levnadsvillkoren för folket. Ett gäng adelsmän avslutade hans liv. Mörner åkte till Frankrike och hämtade jacobinen Bernadotte.

   De som berikat sig på svenskarnas slit härstammar mestadels från dessa dominerande släkter och en del judar.

   Ahmed Rami släktforskade om de inflytelserika i Sverige och han sattes i fängelse med anklagelsen HMF.

   Etablissemanget showar inför folket för att kunna fortsätta feodalsamhället. Nu är de globalt organiserade.

   Gilla

   1. hllviken, tummen upp för det du skriver!
    Historien skrivs av ”segraren”, det vet ju alla. Just detta konkreta om Gustav Vasa, det är i många avseenden en felaktig bild av Gustav Vasa som svenska folket fått lära sig, likadant om Kristian ”tyrann”. I Danmark hyllas Kristian såsom svenskarna fått lära sig hylla Gustav Vasa. Vem bedömer vad som är sant?
    Historien är inte något annat än ständiga omtolkningar av något som ägde rum en gång i tiden.Hur många vet att Sverige under tiden för 30-åriga kriget i många år mottog enorma summor pengar från Frankrike för att hålla igång sin del av kriget. Krig genom ombud kanske.
    Det är oftast otroligt svårt att veta vad som är vad i denna världen. Kanske har nätet förkovrat mångas förmåga att helt enkelt börja tänka kritiskt själva? Det som berättats i skolböcker, tidningar och nyhetssändningar på radio och tv har de flesta nog accepterat som sanningar. När människoimporten sattes igång vaknade nog många till när samtliga svenskar i varje ögonblick av dygnet utmålades som rasister och så kallade främlingsfientliga. Det var FÖR tydligt att något inte stämde. Gustav Vasa hade inte nätet (men väl en präst i varje sockenkyrka som läste upp vad makten sade och hur man skulle se på saker och ting). Jag tror det var minst sagt ett totalt felgrepp ur propagandasynpunkt att göra på detta sätt, dvs om det nu inte var så att avsikten var att så splittring i Sverige. Fördelen, om man nu orkar se det så, fördelen är att folket numer tänker själva i större utsträckning kanske? Men det är inte lätt att sortera, inte minst i dessa corona-tider med all desinformation.
    Denna galna tid vi genomlevt de sista 15 åren, vem kommer skriva den historien för framtida skolbarn? Hur kommer beskrivningen att låta? Kanske att det fanns de goda som kämpade för stackars förföljda och utsatta människor och så de onda, vi andra? Hur kan man vara ond svensk om ens land skänker bort många hundra miljarder per år till ändamål som är destruktiva? Hur kan man vara ond om man ständigt makar på sig i sitt eget land, betalar världens högsta skatter totalt och ”vad fan för jag för pengarna”?

    Gilla

 4. Kärnkraftsomröstningen 1980 minns jag. I stället för att ha två alternativ, vilket är brukligt för folkomröstningar fick vi tre. Alla tre alternativen innebar avveckling av kärnkraften. Det var endast tidsprognosen när så skulle ske som skiljde. Jag röstade på linje tre, vilket innebar att kärnkraften skulle avvecklas så snart som möjligt. Varför röstade jag på linje tre? Den största anledningen var okunskap och en massiv skrämselpropaganda. Då hade inte gemene man tillgång till nätet, som i dag. Nå, jag röstade förstås fel vilket jag ångrar bittert.

  Sverige är glest bebyggt och har få som protesterar plus att stora skogsägare lockas av storskaliga projekt. Det gör det attraktivt att bygga ny vindkraft i Sverige just nu. Enligt länsstyrelsernas Nätverk för vindbruk – finansierat av Energimyndigheten – har det lett till att det kommer att investeras 80 miljarder kronor i ny vindkraft i Sverige mellan 2019 och 2021. Tyskland dominerar investeringen med 21 miljarder, följt av Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Kina. Sverige står enligt analysen enbart för tre miljarder.

  Helt galet. Detta kommer förstås att innebära att elpriset för konsumenten kommer stiga brant. För varje vindkraftverk som byggs måste det finnas backupkraft så i princip måste man ha två system som producerar el. Vattenkraften kan täcka upp för en del men inte allt, kärnkraften kan täcka upp för en annan del, men den ska ju MP och de övriga stollarna lägga ner. Så vad återstår? Kolkraft, oljekondens eller import om det ens finns att tillgå. Skrota vindkraften och satsa på kärnkraft – allt annat är idioti!

  Gillad av 1 person

  1. Återigen, de som bestämmer politiskt sviker svenska folket, de stjäl från oss. Vad är det som gör det möjligt att detta kan ske? Vi hade ju socialdemokrater vid makten i så många år, S som genom ”social ingenjörskonst” lyfte så många svenskar ur erbarmliga omständigheter. Och så detta nu som du beskriver? Min uppfattning så här långt är att S inte klarade av att tänka till igen vad nästa steg skulle vara när tillräckligt många i Sverige hade fått till livets nödtorft och lite till. Det saknades (och saknas) ideer, framsynta tankar om hur de skulle orientera sig i detta nya landskap. När nästa mål inte var tydligt alls. Men uppgifter fanns givetvis, mer än någonsin hade S behövt intellektuella, bildade, människor med alla möjliga erfarenheter och kunskaper som samtalade, diskuterade för att peka ut riktningen för den stora kraft S var då. Men, vi vet ju vad som hände, idetorka, kunskapsförakt, slapphet, strukturer som de skapat i samhället där makten i mångt och mycket låg i att S satt på pengarna och kunde dela ut dem till de som tänkte och tänker ”rätt”. De som gjorde som S ville fick pengar, får pengar. Ett exempel, en forskare på KTH i sin ansökan om pengar till fortsatt forskning om teknisk mekanik (närmare bestämt svaga stötvågor i akustiska fält), så måste han svara på hur och på vilket sätt forskningen inkluderar ett genus- och könsperspektiv. ALLA ansökningar om pengar från otaliga organisationer, stiftelser osv måste sedan många år besvara samma frågor. Så vad gör de som ansöker. Ljuger förstås. Så har det alltså varit i många år. Karln från KTH kommer inte få sina pengar. Där hamnade S, vilken resa! Från vän av svenska folket till en fiende till svenska folket. Mer finns att säga, utrymmet för kort.
   Måtte MP raderas ut.

   Gilla

 5. Man ska varken tro på välkända lögntidningar eller auktoritetsargumentet.

  Bakom dessa, sannolikt presstituerade skribenter, sitter sannolikt minst en intressent som vill tjäna grova pengar på centraliserad subventionerad farlig dyr teknik, som skapar hundratusentals år av högaktivt avfall, samt inte betalar sina egna försäkringskostnader, samt är dålig i ett totalförsvarsperspektiv, särskilt eftersom Sverige numera är fullt av extrema sekterister som anser att de är i krig med vår kultur.

  Visst skulle man kunna skapa enorma mängder billig energi med kärnkraft, likt Frankrike, och med denna energi flöda den över en tillväxande mängd sådana sekterister och allt rikare ekonomister, men vad är vinsten för det allt fattigare folket, för naturen och framtidens generationer med det?

  Vi skulle istället kunna gå ur EU och straffskatta fransmännens el i framtiden för den radioaktiva nedfallsrisk de utsätter oss för och den kärnvapenrisk som de utsätter oss för med plutonium från sin kärnkraft, eller straffskatta fransmännen för deras Nato-krigsförbrytelser! I Frankrike är elen billig, men folket har inte råd att köpa elbilar där ändå och sekterismen är ett ständigt hot.

  Rotchild-bankiren Macron kan liknas vid någon slags plutokratisk hovleverantör av billig el, medan han och hans kriminella polare suger ut vanliga arbetare som inte längre har råd att tanka bilen. De har billiga elräkningar, men vad ska de med dem till när landet är gravt ojämlikt p.g.a. EU-medlemskapet?’

  Jag lever hellre i ett ekologiskt hållbart och jämlikt samhälle, där jag har råd att betala elräkningen, än i ett EU-saboterat samhälle, med billig elräkning, som jag ändå inte kommer ha råd att betala.

  Gilla

Lämna ett svar till Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s